Niko Kaistakorpi "Contribute. Engage. Participate. Cynicism and apathy are poisons for the spirit." Edward Norton

Piilokorruptio Suomessa osa 3: Konsulttiyrityksien laajamittainen käyttö

Valtion ja kuntien monet toiminnot sekä niissä tehtävät erilaiset hankkeet tarvitsevat yhä enenevässä määrin konsulttiyrityksien palveluita. Esimerkiksi kaavoituksessa vaadittavat selvitykset sekä ympäristölupien valvonnassa tarvittavat tutkimukset ovat lähes aina konsulttiyrityksillä teetettyjä. Piilokorruption mahdollisuus on näissä ilmeinen - konsulttiyritykset tietävät toimeksiannoissa mikä on tavoite ja kiusaus toimittaa haluttu tulos on suuri. Suotuisat selvitykset ja tutkimukset poikivat lisää töitä ja toteutunut jatkohanke samoin.

Monilla muillakin alueilla konsultointiyritysten kädenjälki näkyy vahvasti. Esimerkiksi hallituksen hankkeissa ja suunnitelmissa toistuvat usein samat yritysten nimet ja usein on sopivasti jääty piirua alle kilpailutusta vaativan rajan - näin on voitu valita mieluinen konsulttitaho selvityksiä tekemään. Myös suurten tietojärjestelmähankkeiden kohdalla julkisen sektorin resurssit eivät riitä määrittelemään itse tulevan järjestelmän toiminnallisuuksia ja apuun hankitaan konsulttiyritys tai tietotekniikkatalo. Usein samat tahot ovat mukana varsinaisessa järjestelmän kilpailutuksessa ja saavat merkittävää etua itselleen.

On tärkeää tiedostaa, että puhuessani piilokorruptiosta kyseessä ei ole useimmiten rangaistava toiminta vaan moitittava tai epäeettiseksi katsottava. Käsittelin piilokorruption käsitteitä laajemmin blogissa Rakenteellinen korruptio ja hyväveliverkostot Suomessa - osa 1.

Kaavoituksen vaikutusarvioinnit

Kaavoitusprosessissa tarvitaan usein erilaisia vaikutusarviointeja erityisesti teollisuuden, kaupan ja asuinalueiden sijoittuessa samalle alueelle. Kunnalla on vahva intressi edistää yritysten toimintaedellysten paranemista alueellaan ja houkutella lisää liiketoimintaa. Valitettavan usein asukkaiden elinympäristölle saattaa aiheutua kohtuutonta haittaa muutoksista. Muutoksia toki tarvitaan ja ei voida olettaa, ettei mitään vaikutuksia tule - muutoin yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja muutokset kävisivät käytännössä mahdottomiksi.

Salmisen ja Viinamäen Vaasan yliopiston julkaisussa "Piilokorruptio Suomessa: Mitä kansalaiset kertovat?" on kerrottu konsulttiyrityksistä seuraavaa:

"Konsulttien käyttö erilaisten taustaselvitysten tekemisessä vaikuttaa joskus käytännön päätöksiin epäterveellä tavalla esimerkiksi ympäristöä koskevissa selvityksissä. Eräissä kertomuksissa viitataan siihen, että konsultti voi joutua toimimaan paineen alla ja hän saattaa tiedostaa, millaista lopputulosta selvitykseltä halutaan joko päättäjien, suunnittelutoimien kohteena olevien asukkaiden tai elinkeinoharjoittajien taholta. Paine tulee myös siitä, että konsultti tarvitsee töitä jatkossa. Lopputuloksena saattaa olla siinä määrin pyöreä teksti, että päättäjät voivat tulkita sitä toivomallaan tavalla. Olennaisia asioita on mukana, mutta teksti mahdollistaa erilaiset tulkinnat."

Olen itse mm tutustunut yhteen lähialueen kaavoitushankkeeseen, jossa teollisuusaluetta oltaisiin laajentamassa lähelle pientaloasutusta. Siinä konsulteilla teetetyistä hulevesi-, luonto-, liikenne- ja meluselvityksistä on hyvin havaittavissa kuvatut "pyöreät" tekstit mahdollistaen teollisuuden edun mukaiset tulkinnat. Oman mausteensa tähän kaavaprosessin tuo se, että teollisuusalueen ja pientaloalueen välissä on kuntaraja - tämä on johtanut absurdeihin tilanteisiin käsittelyprosessissa.

Valitettavan usein näissä selvityksessä ei ole mitään tiukkaa vastuulauseketta, joka asettaisi tekijät vastuuseen mikäli toteutusvaiheessa selvitykset osoittautuisivat puutteellisiksi tai jopa virheellisiksi.

Ympäristölupien omavalvonta konsulttiyrityksillä teetettynä

ELY:llä on vastuu ympäristölupien valvonnasta, mutta käytännössä se toteutetaan ns omavalvontana. AVI:n myöntämässä ympäristöluvassa on määrykset tehtävistä seurannoista ja tutkimuksista, jotka yritys tilaa itse joltakin soveltuvalta konsulttiyritykseltä kuten vaikkapa Rambollilta, jolla tuntuu olevan varsin suuri markkinaosuus alalla.

Yritys tilaa siis selvitykset itse ja on tietoinen tutkimuksen ajankohdasta. Tämä avaa melkoiset mahdollisuudet vaikkapa mittausten manipuloinnille. Itselläni on kokemuksia kahden ympäristöluvan alaisen "cleantech"-yrityksen teettämistä mittauksista, joista olen vääntänyt Uudenmaan ELY:n kanssa. Toinen on romuttamoyritys ja toinen puunmurskausta sekä teollisuusjätteen käsittelyä tekevä yritys.

Molemmat joutuvat teettämään meluselvityksen noin kerran kahdessa vuodessa. Selvityksessä mitataan aiheutuvaa melua ympäristöön käytännössä puolen päivän ajan ja tarkoituksena on, että sinä aikana laitoksilla on normaalia toimintaa. Naapurustossa on jo kiertävä vitsi: ompas hiljaista, onkohan melumittaus käynnnissä?

Jos kyseessä olisi ns jatkuvan prosessin laitos kuten vaikkapa paperitehdas olisi melumittausten manipulointi vaikeaa, mutta näiden tapauksessa näin ei ole. Valitsemalla mittausaika vuodenaikaan, jolloin välissä oleva suojametsä on vehreimmillään saadaan aikaan mahdollisimman suuri melua vaimentava vaikutus. Tekemällä toiminteita joko sopivilla materiaaleilla tai varovaisemmin saadaa melua vähäisemmäksi. Syöttämällä puunmurskaukseen mittausajankohtana helpommin murskautuvaa puhdasta puuainesta vähenee melu oleellisesti.

Romua käsittelevän yrityksen kohdalla mittauksen suorittaa sama konsultti, joka hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen suunnitteli meluaidan ko yritykselle haittojen vähentämiseksi. Tämän jälkeen sama konsultti tekee vaaditut mittaukset vahvistaen oman meluaitansa toimivan halutusti - erikoista.

Molemmilla on myös velvollisuus kerraan vuodessa tutkia alueelta maastoon ja ojiin johdettavan huleveden haitta-ainepitoisuudet. Tutkin raportteja peilaten niitä vuosikertomuksen ajankohtiin huoltotoimenpiteistä. Selvisi että molemmat olivat ruopanneet ja tyhjentäneet hulevesialtaansa ja kaivonsa pari viikkoa ennen vesien analysointia. Näin ollen otetut vesinäytteet eivät mitenkään kuvaa vuoden aikana normaalisti johdettavia pitoisuuksia.

Konsulttiyritykset eivät näihin asioihin olleet mitenkään puuttuneet raporteissaan eikä myöskään ELY:n valvonnasta vastaava virkamies. Huomautukseni asiasta eivät myöskään johtaneet toimenpiteisiin.

Edellämainitussa Salmisen ja Viinamäen raportissa todetaan:

"Kansalaiset kyseenalaistavat konsulttien roolin erityisesti niissä tilanteissa, missä konsulttiyhtiöllä on kytköksiä tutkimansa alan muihin yhtiöihin tai päättäjiin. Kansalaisten kertomuksissa tuntuu herättävän ”epätoivoa” kokemus, jonka mukaan viranomaiset uskovat konsultteja ”sokeasti”. Tämä saattaa vaarantaa kansalaisten oikeusturvan."

ELY:llä on hankala kaksoisrooli: toisaalta sen tehtävä on edistää vaikkapa cleantech-yritysten toimintaa, mutta samalla sen tehtävänä on valvoa niiden ympäristölupien toteutumista. Ovatko nämä roolit tasapainossa vai ajaako elinkeinoelämän edut kaiken ohitse? Vaikkapa Talvivaaran tapauksen kautta voi miettiä kuinka asiat ovat menneet.

Sopivien konsulttiyritysten valinta kiertämällä kilpailutus

Varsin useasti 30 000 tai 60 000 euron kilpailutusta vaativa hankintaraja on alittunut nipinnanpin. Näin sekä nopeutetaan prosessia että voidaan valita vapaasti haluttu toimija. Tarvittaessa toimeksiantoja voidaan myös ketjuttaa tai teettää osissa mikäli työmäärä kasvaa. Lisäksi uskon joidenkin yritysten tekevän näitä alkuun halvemmalla alle hankintarajan, jos tulevaisuudessa on odotettavissa lisää työtä toteutusvaiheessa.

Esimerkiksi Liikenne- ja Viestintäministeriö teetti sittemmin torpatun Bernerin kunnianhimoisen liikenneverkkoyhtiön pohdinnassa lukuisia selvityksiä juuri alle kilpailutusrajan. Kilpailutusraja oli tuolloin 30 000 euroa ja yhteensä hankkeessa käytettiin 331 497,50 euroa. Nämä kuitenkin ripoteltiin Iltasanomien mukaan seuraavasti eri konsultointiyrityksille:
Pricewaterhouse Coopers Oy yhteensä 36 000
JT-Con yhteensä 27 000
Transport Systems Catapult Services yhteensä 29 995
Vison Alliance Partners Oy yhteensä 29 700
NAG Oy yhteensä 33 900
Demos ry yhteensä 29 700
Gaia Consulting Oy 29 700
Strafica Oy Yhteensä 29 735
Asianajotoimisto Bird & Bird 29 990
WSP Finland Oy 13 700

Eli mukana 10 konsulttifirmaa, kaikilla paitsi yhdellä lasku piirua vaille kilpailutusta vaativa 30 000 tai sitten ketjutettu hankinnat kahdella toimeksiannolla yli. Näin on saatu suoraan ohjattua hankinnat sopivalle taholle ilman kilpailutusta - kätevää.

Tuossakin mukana oleva Gaia Consulting Oy on taho, johon tunnun törmääväni todella useasti katsoessani hallituksen erilaisia suunnitelmia. Viimeksi ns sinisen biotalouden strategioiden suunnittelussa yrityksellä oli merkittävä osuus. Pikavilkaisulla vaikuttaa ammattitaitoiselta ja kasvavalta firmalta, joka on erikoistunut kestävän liiketoiminnan suunnitteluun  - ei siinä mitään. Vaikuttaa olevan hallituksen luottopeluri näissä asioissa.

LVM ei ole tässä toimintatavassa yksin vaan valtio sekä kunnat käyttävät tätä keinoa jatkuvasti. Juurihan mm Business Finland osti konsulttipalveluja entiseltä asiantuntijaltaan 59 900 eurolla sen jälkeen, kun asiantuntija oli siirtynyt virastolta rahoitusta saavan asiakasyrityksen toimitusjohtajaksi. Lisäksi se maksoi yhdysvaltalaiselle yritykselle 59 999 euron kynnysrahan. Näissä tapauksissa varmaan täysin sattumalta kilpailutusta vaativa hankintaraja olisi ollut 60 000 euroa.

Julkisen sektorin tietojärjestelmät ja suuret tietotekniikkatalot

Tieto, Accenture ja CGI ovat suuria toimijoita julkisen sektorin tietojärjestelmäkehityksessä mielestäni jopa epäterveellä tavalla. Tämä on jatkunut vuosikymmeniä ja pienemmillä toimijoilla on ollut suuria haasteita päästä osalliseksi hankkeista.

Jos katsoo vaikkapa Apottia, niin siinähän arviointiin käytettiin Accenturea ja päädyttiin Epic-järjestelmään. Lopulta Accenture ryhtyi edustamaan yhdysvaltalaista Epicciä Suomessa ja siten on mukana toteuttamassa järjestelmää. Kilpailutus haastettiin markkinaoikeuteen ja päätös oli vapauttava. Täten lakia ei voida katsoa rikotun, mutta voidaan miettiä oliko prosessi kaikkineen silti eettisesti kestävä.

Todella usein julksien sektorin hankinnoissa oma määrittelyosaaminen ei riitä, minkä vuoksi hankitaan erillinen määrittelyprojekti konsulteilta. Vaarana tässä on, että räätälöidään määrittelyt sellaisiksi, että lopulta saman yrityksen järjestelmä on vahvoilla itse kilpailutuksessa. Julkisessa hankintamenettelyssähän tarjous voidaan hylätä mikäli jotakin ominaisuutta ei ole eikä voida toteuttaa. Näin jopa varsin epäolennaisen ominaisuuden puuttuminen saattaa tiputtaa tarjoajan pois - jopa sellaisen toiminnallisuuden, joka on tarkoituksella laitettu määrittelyiden sisään hankaloittamaan kilpailijan asemaa.

Muistan tullessani ICT-alalle, kun yksikköni johtaja totesi minulle periaatteen: ensimmäisestä projektista voidaan ottaa vaikka persnettoa jonkun verran, jos se takaa vuosien ylläpidon ja muutostyöt. Niistä se kunnon tuotto tulee. Vaikka ohjelmistoja on muutettu avoimempaan suuntaan ja ylläpito sekä muutostyöt pitäisivät olla teoriassa kilpailutettavissa, niin todellisuus on edelleen usein jotain aivan muuta. Vanha sääntö pätee edelleen ja toimijat ovat jopa vuosikymmeniä kiinni toisissaan.

Konsulttiyritysten ja virkamiesten integriteetti kovilla

Ymärrettävistäkin syistä syntyy erilaisia verkostoja ja luottopelureita hoitamaan asioita sujuvasti - ne verkostot ja hyvät suhteet ovat myös tarpeellisia. Samalla kuitenkin toimijoiden integriteetti joutuu lujille - ajavatko hyväveliverkostot ohi yhteiskunnan edun. Jos ajatellaan vaikkapa julkisen sektorin tietojärjestelmäkustannuksia, niin väitä että tehokkaammalla kilpailutuksella hyödyntäen avoimempia järjestelmiä sekä pienempiä toimijoita oltaisiin voitu päästä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin Viron tapaan.

Tällä hetkellä on menossa erilaisia sujuvoittamishankkeita esimerkiksi kaavoituksen ja ympäristönsuojelulain kohdalla, jotka luovat lisää mahdollisuuksia piilokorruptiolle ja vähentävät valvontaa. Tämä huolestuttaa itseäni - sujuvoittaminen on kiistatta tarpeen, mutta pitäisi tarkemmin miettiä miten sitä tehdään. Korruption mahdollisuutta ja vaikutusta ei tunnuta otettavan juurikaan huomioon. Maakuntamalli ja sote toteutuessaan luovat myös aivan uuden pelkentän, johon säännöt määrittelevät pitkälti maakunnat itsenäisesti - toki lakien puitteissa.

Haluan vielä korostaa, että piilokorruptio ei aina siis tarkoita tuomittavaa korruptiota vaan sisältää moitittavan ja epäeettisen toiminnan. Esimerkkini tässä kirjoituksessa eivät täytä tuomittavuuden rajaa, mutta saattavat sisältää piilokorruptiota.

Yllättävän vähän näistä asioista puhutaan ja mietetään parannuksia. Toivottavasti keskustelu edellisen hallituksen käynnistämän Vaasan Yliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun yhteistyönä tehtävän KORIS-hankkeen tuotoksien pohjalta nousee julkisuuteen.

Kaikki askeleet kohti terveempää kilpailua ovat mielestäni tarpeen - näillä on myös selkeästi vaikutuksia julkisen sektorin kustannuksiin.

 

 

Aiemmat osat:

Rakenteellinen korruptio ja hyväveliverkostot Suomessa - osa 1

Piilokorruptio Suomessa osa 2: Kaavoitus ja rakentaminen

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Tärkeä näkökulma!

Kotikunnassani Ramboll toimii sekä kunnan kaavoituskonsulttina että kaavanhakijan konsulttina. Ramboll siis tekee kaavaan vaadittavat selvitykset hakijan puolesta ja sitten arvioi itse tekemänsä selvitykset kunnan puolesta. Kuntalaisten mielipiteisiin ja huomautuksiin vastaa Ramboll.

Viranomaisneuvotteluissa kunnan ja Elyn kesken pöytäkirjaa pitää Ramboll. Neuvotteluun on pääsy kielletty luottamusmiehiltä, mm. minulta teknisen ltk:n varapuheenjohtajana vaikka asia on ltk:n toimialaa. Sen sijaan yksityisellä ulkomaisella yrityksellä on edustus viranomaisneuvottelussa konsulttinsa kautta.

Kun kuntalaiset epäilivät kaavan melumallinnusta virheistä ja pyysivät lausunnon siihen ulkopuolisella asiantuntijalla, kunta toimitti Rambollin tekemän kirjeen jossa Ramboll vakuuttaa että Rambollin tekemä mallinnus on oikein. Kunnan virkamiehet menevät tämän lausunnon taakse, vaikka se ei mitenkään poista virkamiesvastuuta vääristä päätöksistä. Konsultin "vastuuhan" on rajattu enimmillään konsulttiopalkkiota vastaavaan summaan.

Käytännössä julkishallinnot pyrkivät ulkoistamaan virkavastuun konsultille, vaikka se ei lain mukaan tietenkään ole mahdollista.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Joo-o, samakaltaisia kokemuksia - tosin myös niin päin, että konsulttiytiö ei suostu vastaamaan tarkentaviin kysymyksiin kuin teettäjälle. Eli kysyn kunnan virkamieheltä, joka ei tiedä, joka kysyy sitten konsulttifirmalta. Aikaa kuluu ja tulee vailinnainen vastaus forwardoituna. Sitten kysyn virkamiehetä tarkennusta ja sama rumba... Oikeastaan kysyn asioita, joita virkamiehenkin pitäisi tajuta kysyä. Esimerkiksi sivumäärältään laaja hulevesien hallintaan liittyvä selvitys oli pintapuolisesti komea, mutta pian katsottuani kaavakuvia huomasin, että se on tehty kirjoituspöytätyönä käymättä alueella. Jostain vanhasta kaavakartasta oli otettu ojien sijainnit - ainoa ongelma oli, että ne eivät kaililta osin kulkeneet todellisuudessa siellä, missä kaavakuvassa ja virtaukset olivat pielessä. Suuri osa suunnitelmasta oli tämän vuoksi keturallaan...

Virkamiesvastuusta koitetaan valitettavan usein laistaa viittaamalla "asiantuntijaselvitykseen". Vähimmäisvaatimus virkamiehelle olisi sentään se, että ymmärtää ja tarkastaan teettämänsä selvityksen.

Melkoiset eturistiriidat vaikuttaisi firmalla olevan teidän suunnalla - lienee valitettavan yleistä. Maksajalla on väliä ja myös tulevaisuuden toimeksiantojen odotuksilla.

Yksi, mitä en blogiin laittanut, on myös tiedonsaannin rajaaminen ja suoranainen pimittäminen epäedullisten tietojen osalta. Se on myös yleistä ja katsotaan piilokorruption osaksi.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Niko, hyvä kirjoitus tärkeästä asiasta, kiitos :)

Kaavoitusta, rakentamista ja kuntalaisten kaavakuulemisia on normien purun myötä sujuvoitettu nyt jo niin paljon, että onpa mennyt sormi suuhun lainlaatijoillakin. Kerron esimerkin:

Jyväskylän luonnon monimuotoisuusarvoiltaan rikkaalle ja kulttuuriperinteikkäälle Kankaan alueelle Tourujokivarteen ollaan paraillaan toteuttamassa kovalla sykkeellä 5000 asukkaan ja 2000 työpaikan sisältävää merkittävää uutta asuinaluetta aivan pohjavesialueen kupeeseen ja valtakunnallisesti merkittävälle tulvariskialueelle.

Kaupunki on kaavoittanut ja kaavoittaa hurjan määrän kerrostaloja ja parkkihalleja vuosisatoja vanhan Kankaan paperitehtaan kylkeen; kaupunki suunnittelee Tourujoen ylittävää 13. siltaa; pohjapatoja; Tourujoella olevan voimalaitospadon purkua ja kosken vapauttamista; vanhan paeritehtaan purkua osaksi 7000 m2:n toimistorakennuksen alta; 60-paikkaisen avovankilan siirtoa niin ikään Tourujokivarteen liito-orava-alueella; pyöräilybaanaa samoin liito-orava-alueelle Ely:n poikkeusluvalla (!); päiväkoteja; vanhusten asumista; opiskelija-asuntolaa (on jo!), uutta tiestöä ja jätehuoltoa ym. infraa ko. asuinalueelle jne...jne...

Alueen asukasyhdistys ja yksittäiset kansalaiset ovat tehneet useita kaavamuistutuksia, rakennusperintölain mukaisia suojeluesityksiä ja nyt viimeisimpänä YVA-vaikutusten arvioimiseksi YVA-vaatimuksen.

Ja mitä sanoo K-S Ely: ei YVA-arvioinnin tarvetta ja Tourujoen kunnostuksesta he eivät ota kantaa. Ja mikä erikoisinta - tästä päätöksestä valitusoikeus on vain Jyväskylän kaupungilla! Asian jatkopohdintaa tekee parhaillaan hovioikeus; siitä sitä, mitä K-S Ely-keskuksen ilmeisen väärä ja puolueellinen päätös, josta ei kuntalaiset tai alueen asukasyhdistys voi valittaa, aiheuttaa jatkossa...

Että silleen on nyt sujuvoitettu kaavakuulemiset, kulttuurin ja ympäristön suojelussa Jyväskylässä - Suomen "vihreimmässä Aaltojen kaupungissa" - Alvarin ja Toukon kaupungissa! ;-)

PS. Unohtui sanoa, että Ramboll täälläkin häärii Tourujoen kimpussa: suunnittelijana, pato- ja jokikunnostuksen arvioijana/toteuttajana (?), meluarvioitsijana/rataisännöitsijänä, jopa maakuntakaavoittajana! Kaikissa em. rooleissa Tourujokivarressa, joka sijaitsee junaradan läheisyydessä.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Pikaisella tuntumalla vaikuttaisi olevan YVA-arvioinnin tarvetta riittävästi, mutta olen vain valistunut harrastelija näissä asioissa. YVA-arvioinnin välttämiseksi keksitään julkisen puolelta kaikki mahdollinen sen laajuuden ja kalleuden vuoksi - toisaalta se ei saisi johtaa tekemättä jättämiseen tarpeellisissa tapauksissa.

Tuo valitusoikeuden rajaaminen kaavoihin oli todella valitettavaa ja usein ELY:n asiantuntemuksesta olisi apua näissä tilanteissa.

Roolit on monet, pakko ihmetellä osysvätkö ne erillään riittävällä tavalla.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Niko, mitä tarkoitat "Tuo valitusoikeuden rajaaminen kaavoihin"? Kaupunki suunnittelee Tourujokivarteen mm. myös uutta siltaa, pohjapatoja ym. ja hakee niihin AVI:lta lupaa. Siis tosiaankin AVI:lta, jota kohta ei enää ole, kun tulee LUOVA, johon liitetään niin AVIT kuin ELYTKIN. Ja valitusoikeus toistensa päätöksiin poistuu. Heh, onpa hauskaa tämä normien purku ;-)

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Huonosti ilmaistu, tarkoitan siis sitä, että ELY ei enää saa valittaa kaavoista ellei niillä ole valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia vaikutuksia.

Erikoista on myös se, että ei ole olemassa tahoa, joka alkuvaiheessa ratkaisee onko hanke maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävä. Valituksen osalta hallinto-oikeus ensin käsittelee tämän kysymyksen ja sitten annetaan mahdollisuus valittamiseen. Kuka ratkaisee sen alkuvaiheen valvonnan osalta - tämä on arvoitus.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

OMA VALVONTA ja ELY:n valvonnasta vastaava virkamies MOT ohjelman haastattelu alla. Sama ELY:N virkamies kävi meidän pihapiirissämme ja salasi tapahtuneen louhinnan ja konsulttien väärät ympäristöhaitat.
http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/ilmakuva.html
http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/tynnyri.html

NÄIN VASTAA ELY:N virkamies; Kaivoksien luvat tulevat väärien tietojen varassa. Kittilän kaivoksen ympäristöluvan on myöntänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/17/ylivuotoj...

ELY:n lupaviranomainen ja valvoja Sami Koivula myöntää MOT-ohjelmassa: ”Näin niinku jälkikäteen sitä miettii niin kyllä toiminnanharjoittajat ja heidän käyttämät konsultit toimittivat väärää tietoa, et oli virheellisesti arvioitu näitä päästöjä, - - - ja sen takia on jouduttu jälkikäteen lisäämään näitä raja-arvoja näihin lupiin.” Ai että jälkikäteen arvoja nostetaan papereihin, kun käytännössä niissä ei pysytä... Näin onnistutaan taas pakoilemaan vastuuta, mutta todellisia haittoja ei edelleenkään selvitetä.

MOT: ”Kuinka paljon te ylipäätään olette toiminnanharjoittajan antamien tietojen varassa?”

Sami Koivula: ”No lähtökohta on että aluehallintovirastona, valtion lupaviranomaisena meillä ei ole mitään omaa laboratorioorganisaatiota, me ei voida mennä ottamaan näytteitä, me ei tehdä kairaustoimintaa, eli lähtökohta koko Suomen lupajärjestelmässä on että toiminnanharjoittajalla on velvollisuus toimittaa luotettavat päästö- ja vaikutusarviot joiden pohjalta lupa ratkastaan.”

Lakihan edellyttää, että lupia ei voi myöntää väärillä ja virheellisillä tiedoilla. Kun ”lupia” myönnetään selvittämättä todellisuutta, niin mihin niitä enää tarvitaan, kuten lakeja ja valvontaviranomaisiakaan?

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ramboll Oy ja ympäristöhaitattomuus todetaan heidän lausunnoissaan; louhimot, kaivokset, tuulivoimalat ym. kaavoituksesta, rakentamisesta, suunnittelusta, arvioinnista, kehittämisestä, junarataisännöinnistä, viranomaisten valituslausunnoista, maakuntakaavavalmistelusta.

Esteellinen monessa kohdin arvioimaan omaa työtään, mutta ministeriön selvityksissä myös RAMBOLL OY arvioi ja on kuultavana.

http://birgittajohansson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

"Juuri yllämainitun lausuman antanut Ramboll Oy on suorittanut ympäristömelun valvontamittauksen myös Pikkalan kivilouhimolla 17.12.2013. Mittaus tehtiin lupamääräysten ja ympäristöministeriön ohjeiden vastaisesti siten, että meluhaitta vaikuttaa todellista pienemmältä. Mittaukset suoritettiin maastoesteiden takana, myötätuulessa meluun nähden, ruuhkaliikenteen aikana (Jolloin melun impulssimaisuutta ei voida todeta), lähes puolet mittauksesta suoritettiin kahvi- ja lounastaukojen aikana jne. jne".

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Räjähdetehtaan Forsitin omistama konsulttifirma Finnrock tekee talotarkistukset ja kumoaa talovauriot, vaikka seismologian laitoksella mitataan maanjäristyksiin verrattavia tärinöitä louhimoiden räjäytyksien vuoksi. Louhimoiden ja murskaamoiden laittoman toiminnan vuoksi talot särkyvät kilometrien päässä, mutta poliisi ei tutki. Viranomaisia ei saa paikalle, vaikka seismologian laitoksellakin räjäytyksiä todella luullaan ensin maanjäristykseksi!

Räjäytysaineita käytetään miljoonia kiloja vuodessa asutuksien vieressä ja kertapaukuissa räjähdemäärät ovat jopa 19 000 kiloa. Esim. Espoossa ja Kotkassa todistettavasti 13 380 kiloa, Kontiolahdessa 8500 kiloa, Oulun puolessa 10 000 kiloa... Ei tällaisia määriä saa asutuksen vieressä edes räjäyttää. Räjähdetehtaan konsultit astuvat kuvioihin ja ”asettavat tärinämittarit”, mutta kaikki on täyttä huijausta.

POLIISI piiloutuu FINNROCIN konsulttien lausuntojen taakse.

Vaasan yliopiston tekemässä korruptiotutkimuksessa huomioidaan talovaurioiden tutkimiseen palkattujen konsulttien eturistiriidat. Jos konsultti saa palkan raportin kohteelta, puhuuko hän totta raportissaan? http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-...

Konsulttien käyttö julkisessa hallinnassa. "konsulttien kytkökset"”... Poliisia ei saa tutkimaan talovaurioita vaan konsulttifirma Räjähdetehtaan omistama [yritys] antaa poliisille lausunnon ja poliisi tekee tutkimattajättämispäätöksen. Sivu 47- 48

Me asukkaat joudumme silmätysten näkemään ja kokemaan konsulttien toiminnan ja korruption. Räjähdetehtaan konsultit eivät saa tärinää, vaikka talot notkuu kilometrien päässä, kun räjäytetään. Sadat talot vaurioituvat räjäytyksistä savupiiput hajoavat, takat irtoavat seinistä, kaakelit hajoavat, kivet lentävät pihoihin, kaivot menevät pilalle ym.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Niko, juuri tätä olen tarkoittanut, kun olen ollut huolestunut näistä ympäripyöreistä mitäänsanomattomista ja tulkinnanvaraisuuksista, kuten MRL:n merkittävät kaavan vaikutukset; uudistuksen alla olevan kuuluttamisen kohdalla, kun sanotaan, että kuulutetaan "tarpeen vaatiessa" (kenen tarpeen?!) jne... Tällaiset ympäripyöreät lait ruuhkauttavat oikeusjärjestelmämme ja kuluttavat suotta kaikkien aikaa ja rahaa.

Jyväskylässä Kankaan vanha paperitehdasalue on luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuurikohteeksi, jolle ei anneta nyt arvoa YVA-lain tulkinnoissa.

Niko ja Sanna & co, katsokaapa tästä Jyväskylän Kankaan YVA-päätös:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ym...

Laita haku K-S Ely:n kohdalle, ja sitten ko. sivun alalaidasta "Yksittäiset tapaukset" -kohdasta)

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Nikolla tärkeä blogisarja meneillään, jonka soisi saavan enemmän huomiota.

Onhan tämä ollut melkoista kyytiä, kun huumepoliisin päällikkö pyörittää huumeliigaa, entinen valtakunnansovittelija työskentelee työnantajajärjestöille, valtakunnansyyttäjä saa tuomion virkavirheestä ja palveluiden ostamisesta veljeltään, hallitus hakkaa uudistuskiimassa päätään toistuvasti perustuslakiin, pääministerin epäillään hoitavan valtion ohessa myös sukulaistensa bisneksiä, poliisiylijohtajan ja oikeusministerin erityisavustajaa epäillään korruptioon liittyvästä rikoksesta, ministeriä nuhdellaan johdannaiskauppojen selvityksen vesittämisestä ja epäillään lähipiirinsä suojelusta. Sote-firmojen lobbarit lamppaavat eduskunnassa kuin kotonaan.

Hallituspuolue järjestää poliittisen historian suurimman takinkäännön ja pääministeri kesäteattereineen pelleilee siinä mukana, ja valtionyhtiöt välttelevät kilpaa veroja, jotta yhtiöiden johtoportaiden bonukset eivät kärsisi verotuksesta. Samaan aikaan työ- ja elinkeinoministeriön alainen innovaatiorahoituskeskus tilailee konsulttiraportteja kavereiltaan ja valtion omistama kaivosyhtiö haluaa maksaa ympäristövahingoista kärsineet kalastajat hiljaiseksi, finanssivalvonta nukkuu työpaikallaan, ex-poliitikot pyörittävät menestyneitä yrityksiä ja heiluvat konsulttitehtävissä ympäri maailmaa, vaikka samaan aikaan he nostelevat eläkkeitä valtionkassasta.

Poliitikko toisensa perään hyppii yksityiselle sektorille keräämään rahaa päätöksistä, joita he ovat itse olleet mukana tekemässä. Silti poliitikkojen sopeutumiseläkkeitä puolustellaan nimenomaan vastuullisuuden, sitoutumisen sekä pitkäjänteisten politiikan kautta. Kaikkea tätä, ja paljon muuta, on meidän 100-vuotias kotimaamme. Jostakin ihmeen syystä meihin suomalaisiin on pinttynyt pirun tiukkaan luulo siitä, että me olisimme jotenkin kansana todellista a-luokkaa ja maailman rehellisintä väkeä. Tai että meillä ei tapahtuisi sitä, mihin suuressa maailmassa törmää. Voihan se tietysti niinkin olla, mutta ihan purematta minä en lähtisi nielemään. Sen päätelköön jokainen itse omalla tahollaan, sillä minun tehtävä ei ole syyttää tai tuomita ketään.

Pohdin vain.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Sanotaan, että venäläiset hybridisotilaat nakertavat länsimaissa kansalaisten luottamusta politiikkaa ja yhteiskuntien hallinnollisia rakenteita kohtaan. Melko helpolla he meillä ainakin pääsevät.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Hybridisotilaat vetää lonkkaa ja miettii, että nehän tekee sen ihan ite. ;-)

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Hyvin pohdittu. Vaikkei lista ole kattava, niin karuudessaan se kertoo, missä mennään.

On jännä ajatella, että suomalaiset ministerit eroon on ajanut muutaman kymppitonnin ohjaus golfkerholle, jossa itse oli mukana - tai harmaa oviremontti ilman kuittia. Sen sijaan paljot isommat kuviot eivät johda mihinkään, vaikka todennäköisyys vähintään epäeettiselle toiminnalle esille tulleiden asioiden pohjalta on todella suuri.
Jostain syystä media jättää rauhaan nopeasti ja viikossa kaikki on ohi ilman kunnon selitystä - sitä ei vaadita. Riittää kun toteaa, ettei kommentoi ja pitää hetken päätä alhaalla. Vaikkapa naapurimaassa Ruotsissa epäily tuntuu johtavan siihen, että poliitikkojen on pakko todisteiden kera osoittaa epäilyt vääräksi, jotta voivat jatkaa. Täällä riittää ympäripyöreä vakuuttelu.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

HYvä esimerkki piilokorruptiosta viranomaisluvissa!
Ympäristövalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että ympäristössä tapahtuvat toiminnot ovat lakien, asetusten sekä viranomaisten antamien lupien ja määräysten mukaisia.

Maa-aineslaki ja YSL. edellyttäisi huomioimaan lupahakemuksissa ja päätöksissä räjäytystoiminnan, mutta sitä ei huomioida, koska räjäytystoiminnassa on oma itsenäinen lainsäädäntö ja se edellyttää hakemaan Tukesin lupia, joita ei voi saada turvallisuussyistä asutuksen vuoksi.

Kirsi nostit tärkeän asian esiin "Ja mitä sanoo K-S Ely: ei YVA-arvioinnin tarvetta ja Tourujoen kunnostuksesta he eivät ota kantaa" Näin se menee aina YVA:n tarpeeseen ei haluta ottaa kantaa oli kyseessä kaava tai maa-aineksen otto.

OSATAAN se YVA kiertää Jyväskylässäkin. Vaikka YVA ei kylläkään sitä mahdollista! Maa-ainesten otto luvissa ei ole huomioitu räjäytystoimintaa.
Tästähän olen kirjoittanut monet kerrat. Sama huijaus on ELy.llä sielläkin. Tämä on maan tapa!! Laiton räjäytystoiminta!

YVA-laki määrää tietyn kokoluokan hankkeet aina YVA-menettelyyn. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos hankkeista katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Ratkaisu
Keski-Suomen ELY -keskus päättää, että Ollin Sora Oy:n kallionlouhintahankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 468/1994 mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Perustelu: on väärä, koska tämä ei riitä mitä käytetään hyväksi "Maa-ainesten otto on vähäisempää, n. 23 000 m3 vuodessa ja kaivualue on kooltaan pienempi, 2,3 ha kuin YVA- asetuksen (713/2006) 6 §:n hankeluettelossa on säädetty"

KOKO ei ratkaise nyt mitä edellä on tuotu esille vaan TÄHÄN VAIKUTTAA LOUHINTA RÄJÄHDYSAINEET joita käytetään miljoonia kiloja vuosi ja kerta paukut ovat tuhansia kiloja.

Päätöksessä ei ole otettu huomioon maa-aineslakiin liittyviä muita toimintaa sääteleviä lakeja. mm. ottamisen vaikutuksista ympäristöön räjähdysaineita käytettäessä.
TÄMÄ EDELLYTTÄÄ YVA:N, koska "myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, tämän lain 4 §:n 1. momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia".

YVA -lain 4 §:n 2 momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, tämän lain 4 §:n 1. momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

KAAVASSA OSOITTAA RÄJÄYTYSTOIMINTAAN!
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 20 §:ssä:

”Kaavan huomioon ottaminen vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus samoin kuin aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset.”

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset